Michelle                                                                               Mina

 

1                              Amelia                                                                  August

2                              Aoife                                                                     Alaska

3                              Annabelle                                                           Adelaide

4                              Anastasia                                                             Aroxie

5                              Agatha                                                                  Amelia

6                              Astrid                                                                    Audrey

7                              Ada                                                                        Aoife

8                              Adeline                                                                Arizona

9                              Addison                                                               Arrow

10                           Arwen                                                                  Anastasia

11                           Adler                                                                     Athena

12                           Aphrodite                                                           Aphrodite

13                           Anouk                                                                   Adeline

14                           Alice                                                                      Alice

15                           Artemis                                                                 Annabelle

16                           Athena                                                                 Annie

17                           Arden                                                                   Astrid

18                           Alma                                                                      Azrael

19                           Andromeda                                                        Astoria

20                           Aiden                                                                    Avalon

Almost Made It

1                              Alba                                                                       Aurelia

2                              Arrow                                                                   Acorn

3                              Arlo                                                                        Annabeth

4                              Aria                                                                        Agatha

5                              Agnes                                                                   Aycan (Ayjohn)